Select Page
Teradan IBESS Intelligent Energistyring og lagering af strøm
 1. Indledning

Nedenstående vilkår og betingelser for salg, levering og montering gælder for alle produkter, installations- og serviceydelser, der tilbydes og leveres til enhver kunde (”køber”) af Teradan, (”Teradan IBESS”) uanset eventuelle modstridende eller yderligere vilkår og betingelser i købers indkøbsordre, generelle indkøbsbetingelser eller anden kommunikation fra køber. Ingen sådanne modstridende eller yderligere vilkår og betingelser betragtes som accepteret af Teradan, medmindre dette er udtrykkeligt bekræftet ved skriftlig accept fra Teradan.

 

 1. Tilbud

De opgivne priser er inkl. moms og eventuelle andre afgifter. Teradan kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til Teradan. Tilbud bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til Teradan senest 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Teradan forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Teradan påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.

 

 1. Ordre

Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lock-out, krig, terrorisme, krig og krigsførelse samt anden force majeure. Køb er endeligt, når Teradan har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber. Teradan forbeholder sig ret til at ændre i en ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transport- omkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Teradan er ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt køberen har misligholdt sine betalings-forpligtelser for tidligere delleverancer. Teradan forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti el.lign. for ordre omfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ anvendelse er usandsynlig. Annullering accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger og dækningsbidrag.

 

 1. Levering/forsendelse

Alle priser er Ex. Works priser. Alt salg i Danmark sker dog på “Frit Leveret” basis, hvilket betyder Teradan bærer risikoen under transporten til godset er stillet på købers position på det aftalte sted. Bemærk “Frit leveret” ikke er lig med “Fragtfrit”. Det betyder, at den endelige faktura tillægges fragtomkostninger og forsikringspræmie medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

 1. Leveringstid

Teradan er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. Teradan påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid.

 

 1. Emballage

Emballage, der ikke er beregnet særskilt, godskrives ikke. Særskilt beregnet emballage godskrives – ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 60 dage fra leveringen –  til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen. Eksportemballage tages ikke retur, uanset om denne er beregnet særskilt eller ej.

 

 1. Betaling

Gældende betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved betaling efter den oplyste betalingstermin tillægges 0,5 % pr. måned i renter samt rykkergebyrer i henhold til den gældende lovgivning. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Teradan ikke har anerkendt. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Teradan ikke forpligtet til yderligere levering. Varer som ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan Teradan efter eget valg lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagring forbundne omkostninger. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

 

 1. Returvarer

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Godtgørelsen sker til fakturapris, hvis Teradan enten ved fejlekspedition eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at en returnering er nødvendig. I andre tilfælde må returnering ske franko, og modtages varerne i hel og ubeskadiget tilstand, krediteres fakturabeløbet 10%, hvorimod køber debiteres for reparationen såfremt varerne er beskadiget. Specialfremstillede produkter tages ikke retur.

 

 1. Reklamationer

Eventuelle reklamationer over manko eller andre straks synlige mangler må ske inden 8 dage efter modtagelsen. For rekvirerede servicebesøg, der ikke er motiveret af mangler ved det leverede, er Teradans berettiget til godtgørelse i. h. t. Teradan’s gældende priser.

 

 1. Reparation

Varer der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, repareres inden for 12 måneder, når de sendes franko til Teradan. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug, dog ikke senere end 12 måneder efter leveringen. De med reparationer eller ombytning forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc., såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering afholdes af køber. Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelser.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

Teradan påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste, tidstab, dags- eller konventionalbodsstraf pålagt køber eller tredjemand, tabt avance eller andre indirekte tab, der måtte være følger af leverede produkters svigt, uanset årsag, herunder at der måtte være konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Eventuelle videregående ansvar som følge af ukorrekte eller ulovlige anvendelse af leverede komponenter er Teradan uvedkommende.

Teradan er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere til samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af defekte produkter, ligesom Teradan aldrig er ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser el. lign.).

Teradan kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger kr. 100.000. Dette maksimum gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag.

Produktansvar er selvstændigt reguleret under punkt 12 og følger ikke reguleringen i dette punkt 11.

 

 1. Ansvar for leverede produkters skadeforvoldelse (produktansvar)

Teradan påtager sig produktansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter leveret fra Teradan eller Teradans partnere, forudsat skaden skyldes en defekt ved det leverede produkt eller ydelse og forudsat det leverede produkt er anvendt i overensstemmelse med dets formål.

Teradan’ produktansvar omfatter ikke skade på selve det leverede produkt, samt skade når det leverede produkt benyttes til eller i forbindelse med (i) medicinsk udstyr, (ii) skibes navigations-, radar-, fremdrifts- og styringssystemer, (iii) bore- og/eller produktionsaktiviteter vedrørende eftersøgning og udvinding af olie og gas, (iv) luftfartøjer og lufthavnes navigations-, radar- og landingssystemer.

Produktansvaret dækker endvidere ikke formuetab forbundet med nyerhvervelse, reparation m.v. af det leverede defekte produkt, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab som følge af en i øvrigt dækket person eller tingsskade.

Tilsvarende omfatter produktansvaret ikke skade forvoldt af et leveret produkt, hvis kundens benyttelse heraf er sket i USA eller Canada. Denne begrænsning omfatter dog ikke benyttelse af produkterne i USA og Canada, der finder sted efter kundens eksport af produkter til aftagere i de pågældende lande.

Teradan’ maksimale ansvar for et produktansvar er begrænset til den aktuelle dækning af den konkrete skade under Teradan’ til enhver tid gældende produktansvarsforsikring. Ydermere kan ansvaret pr. skade ikke overstige DKK 2.000.000, ligesom Teradan’ samlede ansvar for produktansvarsskader ikke kan overstige DKK 15.000.000 pr. forsikrings år. Såfremt en skade ikke dækkes af Teradan’ aktuelle forsikring, eller den maksimale forsikringsdækning måtte være opbrugt for et forsikringssår, hæfter Teradan således ikke for skader i det omfang disse ikke dækkes af Teradan’ forsikring.

Kunden er til enhver berettiget til, efter skriftlig anmodning til Teradan, at modtage et forsikringscertifikat vedrørende Teradan’ aktuelle forsikringsdækning. Disse begrænsninger i Teradan’ ansvar gælder ikke, hvis Teradan har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar for produkter leveret af Teradan, skal denne part straks underrette den anden herom. Teradan og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af produkter leveret af Teradan.

Teradan er aldrig ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser el. lign.).

 

 1. Offentliggørelse

Projekter, forslag o.l. må kun med vor skriftlige tilladelse offentliggøres eller på anden måde gøres tilgængelig for tredjeparter.

 

 1. Særlige betingelser

I det omfang et forhold ikke er reguleret af ovenstående salgs- og leveringsbetingelser henvises til NL92 »Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Norge og Sverige samt indenfor disse lande«. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem de nævnte almindelige leveringsbetingelser og nærværende »salgs- og leveringsbetingelser«, skal sidstnævnte være gældende.

 

 1. Værneting

Enhver tvist der måtte opstå mellem parterne afgøres med Retten i Randers som værneting i første instans. Enhver tvist afgøres efter dansk ret.